Przejdź
Szkoły 2+2

Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.2plus2.edu.pl
2. Niniejsza Polityka jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
3. Administratorem danych jest: Marcin Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 2+2 Szkoła Matematyki Marcin Kruszyński, NIP 851 117 19 36 REGON: 320794038 z siedzibą przy ul. Duńska 57/9, 71 – 795 Szczecin. kontakt: info@2plus2..edu.pl
4. Celem Polityki Prywatności jest określenie zasad dotyczące gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania danych osobowych osób korzystających z serwisu.

II. SŁOWNIK POJĘĆ


1. Administrator (ADO) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
2. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. Dane szczególnej kategorii - dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
4. Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
5. Organ nadzoru – polski organ państwowy powołany ustawą właściwy do ochrony danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
7. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
8. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
9. Zgoda (osoby, której dane dotyczą) - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
10. Pozostałe pojęcia występujące w Polityce należy rozumieć w sposób odpowiadający RODO oraz innym przepisom prawa, a w innym wypadku zgodnie z ich normalnym rozumieniem.

III. CELE, PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane w przypadku:
a) rejestracji Konta w serwisie www.2plus2.edu.pl
b) korzystania z funkcjonalności serwisu, który umożliwia kontakt z zarejestrowanym w serwisie nauczycielem, uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych
c) obsługi reklamacji

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do prawidłowej realizacji usługi i korzystania z serwisu na stronie www.2plus2.edu.pl Dane te są gromadzone w momencie rejestracji, uzupełniania konta przez Użytkownika i wprowadzenia danych do serwisu.
3. W celu rejestracji Konta w na stronie www.2plus2.edu.pl Użytkownik- podaje takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, imię i nazwisko dziecka (dzieci), klasę i wiek dziecka (dzieci) oraz hasło
4. Po zalogowaniu się Użytkownik ma możliwość wprowadzenia następujących danych: adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość). Dane te są niezbędne do podpisywania umów prowadzenia zajęć edukacyjnych, wystawienia rachunków i faktur za zajęcia.
5. Wprowadzone dane przetwarzane są wyłącznie za zgodą Użytkownika, który wprowadzając dane do serwisu wyraża zgodę na ich przetwarzanie jak również potwierdza powyższe zaznaczając odpowiedni checkbox.
6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (w zakresie pkt a), ponieważ w innym wypadku, nie mógłby zrealizować umowy, którą Użytkownik zawiera za pośrednictwem serwisu oraz kontaktować się w ramach świadczonych usług tj. założyć konta i korzystać z funkcjonalności serwisu.
7. Administrator przetwarzana dane osobowe Użytkowników (w zakresie pkt b) oraz c) za wyraźną, dobrowolną zgodą. Może być cofnięta w każdym czasie, poprzez usunięcie danych z Konta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem.
8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników również w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przez co należy rozumieć:
a) obsługa zapytań, żądań, reklamacji przekazywanych do serwisu,
b) informowanie o funkcjonalnościach serwisu oraz kontakt w sprawie realizacji usługi,
c) prowadzenie badań, statystyk i analiz pod względem funkcjonalności serwisu,
d) prowadzenie statystyk i badań naukowych,
e) marketing bezpośredni usług i produktów własnych Administratora, w tym profilowania
f) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
g) przechowywanie dla celów rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa)

9. Administrator przetwarza dane osobowe szczególnej kategorii wprowadzone do serwisu przez Użytkownika w celu dokonania badań naukowych i/lub statystycznych. przetwarzanie danych dla celów naukowych i lub statystycznych polega odpowiednim zabezpieczeniom praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zabezpieczenia te polegają na wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych.
10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że założenie Konta (tj. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w serwisie www.2plus2.edu.pl) będzie niemożliwe.

IV. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH


1. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności w celu:
a) dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem umowy
b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych,
c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom
d) statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności

2. Dane będą jednakże przechowywane maksymalnie przez okres przedawnienia tj. 6 lat od dnia zakończenia wykonywania usługi w serwisie i usunięcia konta. Po tym okresie dane będą nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a dane wprowadzone serwisu nie zostaną usunięte.
b) przetwarzanie danych dla celów marketingu następuje przez okres świadczenia usługi lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, a także gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych do momentu uwzględnienia sprzeciwu, który jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której osoba fizyczna się znalazła.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM


1. Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępnione:
a) podmiotom przetwarzających dane z upoważnienia lub w imieniu Administratora na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu innym podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
b) osobom świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie modernizacji serwisu. w ramach serwisu zapisywanie w bazie zlokalizowanej na serwerze aplikacji.
c) podmiotom od Państwa w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

2. Zebranych danych osobowych Administrator nie przekazuje poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, w tym profilowania w celach marketingowych albo ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych,
c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

2. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Użytkownik może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Administratorem pod adresem ul. Duńska 57/9, 71-795 Szczecin bądź pod adresem e-mail: info@2plus2.edu.pl
3. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w serwisie mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne.
4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Komunikacja i przesyłanie danych do serwisu następuje poprzez szyfrowany protokół https, natomiast serwery są odpowiednio zabezpieczone przez nieuprawnionym dostępem.

Polityka cookies i profilowanie
VII. POLITYKA COOKIES I PROFILOWANIE


1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies m.in. IP, typ przeglądarki i typ systemu operacyjnego, które zapisywane są na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie)z którego korzystano się podczas przeglądania stron internetowych . Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
2. Administrator korzysta z plików cookies w celu:
a) zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu,
b) statystycznym i analitycznym w celu ulepszenia struktury i zawartości serwisu znajdującego się na stronie internetowej,
c) reklamowym, dostosowanie zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika, udoskonalenia serwisu poprzez indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu.
d) zoptymalizowania oferty marketingowej dla danego użytkownika.

3. Pliki cookies i przechowywane w nim informacje lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu Informacje uzyskiwane z plików cookies są anonimowe i nie są przypisane do konkretnej osoby.
4. Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te które pochodzą z serwisu, w tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki, której Użytkownik używa. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
5. Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu i śledzi ruch tych Użytkowników na stronie serwisu, a następnie wykorzystuje te informacje m.in. dla celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej,a także w celu optymalizacji serwisu w celu zwiększenia jego użyteczności. Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu przy użyciu narzędzi: usługi Google AdWords
usługi Google Analitics

6. Użytkownik może zrezygnować, z plików cookies korzystając z narzędzi Google. Zgodę na używanie plików cookies (w zakresie dotyczącym profilowania) każdy Użytkownik serwisu -może wyrazić poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej” ma pop-upie pojawiającym się po uruchomieniu strony serwisu. Zgoda może być w każdym momencie odwołana.
7. Rezygnacja z plików cookies pozwalającym na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresować Użytkownika serwisu oznacza, że Użytkownicy nie będą otrzymywali reklam Administratora oparte na ciasteczkach.
8. W przypadku braku zgody Użytkowników na używanie plików cookies mającym na celu profilowanie na urządzeniach Użytkowników nadal będą zapisywać się pliki cookies wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania serwisu (związane z indywidualnymi ustawieniami). Każdy Użytkownik może zmodyfikować te ustawienia w ramach używanej przez siebie przeglądarki internetowej, jednak wówczas niektóre części serwisie będą działać prawidłowo.
9. Zebrane dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu a które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną Użytkowników lub wywołać dla Użytkownika inne podobne doniosłe skutki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, o czym niezwłocznie będziemy informować Użytkowników serwisu.