Przejdź
Szkoły 2+2

Regulamin Szkoły Matematyki 2+2

1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Nie ma możliwości zmiany dnia lub godziny zajęć bez wcześniejszego uzgodnienia z nauczycielem lub dyrekcją.
2. Nieobecność na zajęciach bez wcześniejszego (min. 18 godzin) powiadomienia nauczyciela lub dyrekcji skutkuje naliczeniem opłaty za lekcję, tak jakby się ona odbyła. Dotyczy to także zajęć indywidualnych, odbywających się w domu ucznia.
3. Odrabianie zajęć w przypadku choroby lub innej losowej sytuacji jest możliwe w sytuacji gdy Szkoła lub nauczyciel dysponuje wolnymi miejscami w innym dniu/ o innej godzinie.
4. Opłata za lekcje powinna zostać uregulowana w terminie 7 dni od wystawienia faktury, za miesiąc poprzedzający zajęcia.
5. W przypadku miesięcy niepełnych wysokość opłaty miesięcznej jest proporcjonalnie pomniejszana.
6. Uczniowi na zajęciach grupowych przysługuje odpowiednio 4,8 lub 12 godzin zajęć w miesiącu. W przypadku dłuższych miesięcy w których wypada np. 5 poniedziałków, wtorków itp. opłata miesięczna będzie powiększona proporcjonalnie do ilości dodatkowych lekcji. Można również zrezygnować z dodatkowej godziny – w takim przypadku opłata pozostaje standardowa.
7. Rodzic otrzymuje raport o postępach ucznia w nauce do 10 dnia kolejnego miesiąca, w formie mailowej.
8. Zalecamy, aby uczniowie założyli sobie zeszyt na korepetycje w celu robienia notatek, choć wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzania zajęć są dostępne w oddziale.
9. Wszelkie zmiany, wątpliwości prosimy wyjaśniać z dyrekcją pod adresem mailowym lub numerem telefonu odpowiednim dla danego oddziału.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Szkole Matematyki 2plus2


1. Administratorem danych osobowych jest Marcin Kruszyński, prowadzący Szkołę Matematyki 2plus2 z siedzibą 71-795 Szczecin, ul. Duńska 57/9, (NIP: 851-117-19-36, tel.: +48 600 078 920, mail: blc@blc.edu.pl), zwane dalej „Administratorem”.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem".
3. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu, w zakresie i na czas niezbędny do:
a) zapewnienia prawidłowej organizacji prowadzonych zajęć (w szczególności rejestracji uczestników i przypisania ich do określonej grupy zajęciowej, tworzenia list uczestników poszczególnych grup zajęciowych, przekazywania rodzicom/opiekunom prawnym bieżących informacji związanych z udziałem ich dziecka/podopiecznego w zajęciach, zlecenia podmiotowi zewnętrznemu druku imiennych dyplomów ukończenia zajęć w danym roku szkolnym w przypadku zajęć całorocznych, tworzenia listy osób zainteresowanych kontynuacją udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach w kolejnym roku szkolnym w przypadku zajęć całorocznych),
b) ochrony i dochodzenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności rozliczania opłat za zajęcia i windykacji zaległych należności od rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć),
c) wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub przepisów prawa krajowego (w szczególności poprzez obsługę księgową Administratora prowadzoną na jego zlecenie przez zewnętrzną kancelarię podatkową).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi wymóg umowny niezbędny do udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w formie elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu indywidualnego konta online w ramach dedykowanej usługi systemowej do zarządzania relacjami z klientami (CRM) w chmurze, oferowanej przez podmiot zewnętrzny, a przetwarzanie danych osobowych następuje przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo tych danych, w szczególności zapobiegać ich przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi dla osób nieupoważnionych przez Administratora.
6. Osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych osobowych ich dziecka/podopiecznego przysługuje prawo do żądania dostępu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do ich przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przekazanych Administratorowi danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia (w przypadku krajowego porządku prawnego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).